Events Calendar

Stadtkirche: Musikalische Christvesper

Leitung: Prof. Ulrich Lamberti, Schwestern des Stadtkonvent Wittenberg

Location Stadtkirche, Kirchplatz 20