Events Calendar

Stadtkirche: "Marienvesper" -Musikalische Vesper

Leitung: Kantorin Heike Mross-Lamberti

Location Stadtkirche, Kirchplatz 20